BRUKERVILKÅR FOR VG OG VGS TJENESTER

Datert 2. feb. 2022

1. VIRKEOMRÅDE

Disse brukervilkårene ("Brukervilkårene") gjelder for alle lesere, brukere og bidragsytere til alle publikasjoner, digitale eller på papir, samt andre tjenester levert av Verdens Gang AS´ ("VG") ulike tjenester.

VGs tjenester omfatter blant annet VG, VG+, VGTV, Helg, VG Debatt, VG Live, TV-guiden, Minmote, Godt, Pent, Tek, VG Reise og Tipster (heretter kalt "Tjenestene").

Brukervilkårene her gjelder uavhengig av om du som leser og bruker av Tjenestene er innlogget på Tjenesten via din Schibsted-konto eller ikke.

Når du benytter Tjenestene, innebærer det at du har forstått og akseptert disse brukervilkårene.

Schibsted-konto er Schibsteds innloggings- og betalingstjeneste, som du kan lese mer om her. For å benytte tjenesten Schibsted-konto, må du lage en profil her og i den forbindelse akseptere vilkårene for Schibsted-konto, som gjelder i tillegg til disse Brukervilkårene ved bruk av Schibsted-konto.

2. REDAKTØRANSVAR

VG har redaktøransvar for det som publiseres på eller i våre tjenester.

I vår redaksjonelle virksomhet arbeider vi etter Redaktørplakaten reglene for god presseskikk i PFUs Vær Varsom-plakat.

3. RETTIGHETER

3.1. Rett til VGs eget innhold

VG, og eventuelt våre samarbeidspartnere, har alle rettigheter til innhold på tjenestene, herunder, men ikke begrenset til tekst, bilder, grafikk, illustrasjoner, lyd, videoer, logoer, varemerker og alt annet materiale som publiseres av mediehuset. Videre har VG alle rettigheter til teknologi, patentert teknologi, forretningshemmeligheter, software og annet rettighetsbelagt materiale som brukes i produksjon eller visning av tjenestene.

Du kan benytte innholdet på tjenestene kun for eget, privat og ikke-kommersielt formål. Ut over denne uttrykkelig tillatte bruken, har du ikke rett til å kopiere, distribuere, publisere eller på annen måte mangfoldiggjøre eller utnytte VG og VGs tjenesters innhold eller slike rettigheter uten eksplisitt avtale med VG.

3.2. Rett til materiale innsendt av Bruker

Du kan sende inn materiale (f eks tekst, illustrasjoner, grafikk, bilder eller video) til VG og VGs tjenester. Med mindre annet avtales i forbindelse med innsendelsen, har VG en ubetinget, vederlagsfri, overførbar og evigvarende bruksrett, men ikke plikt, til å publisere dette materialet via VG og VGs tjenester, både elektronisk og fysisk. Innsendelse av debattinnlegg og kronikker vil normalt, og med mindre annet er avtalt, innebære en eksklusiv bruksrett for VG, dersom VG velger å publisere debattinnlegget eller kronikken.

Bruksretten omfatter en rett for VG til å bruke, redigere og publisere det aktuelle materialet redaksjonelt på alle VGs ulike plattformer et ubegrenset antall ganger. Med mindre annet er avtalt, omfatter bruksretten en rett til å publisere materialet, i den grad det er nyhetsstoff, og ikke debattinnlegg eller kronikker, i andre publikasjoner som VG har samarbeids- eller stoffutvekslingsavtaler med. Bruksretten omfatter endelig en rett for VG til å arkivere eksemplarer og utgi materialet i elektronisk form fra VGs elektroniske redaksjonsarkiv eller fra andre databaser man har avtale med, også mot vederlag.

Brukerens ideelle rettigheter som opphavsmann etter Åndsverkloven §§ 2 og 3 skal ivaretas av VG og VGs tjenester.

Ved å sende inn materialet til et VG innestår du for å ha de nødvendige rettigheter til materialet og at materialet ikke gjør inngrep i tredjeparts rettigheter. Dersom det er nødvendig å klarere rettigheter til det aktuelle materialet, skal du gjøre VG skriftlig og uttrykkelig oppmerksom på dette. Dersom dette ikke gjøres, har du ansvar for eventuelle økonomiske tap eller kostnader dette påfører VG og VGs tjenester.

VG har ikke plikt til å returnere eventuelt fysisk innsendt materiale.

VG honorerer normalt ikke innsendt materiale, dog slik at debattinnlegg og kronikker honoreres i en del tilfeller, etter nærmere skriftlig avtale. Dersom det betales honorar, er dette å anse som fullt og endelig oppgjør for VGs rettigheter etter dette punkt 3.2.

4. ANSVARSBEGRENSNING

4.1. For innhold

VG og VGs tjenester tilbys uten garantier for deres funksjon, kvalitet, anvendbarhet for bestemt formål, sikkerhet eller riktighet. VG og VGs tjenester tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i innhold på tjenestene. VG og våre samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for dette. Dette gjelder dog ikke dersom VG og våre samarbeidspartnere har påført deg skade med hensikt eller gjennom grov uaktsomhet. Fraskrivelsene i dette punktet gjelder i den grad annet ikke følger av lov.

4.2. For nedetid og tekniske problemer

Tjenestene kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. VG og VGs tjenester vil i den grad det er praktisk mulig bestrebe seg på å gi bruker informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Vedvarende problemer med tilgang til de digitale tjenestene, må varsles det relevante kundesenter. VG er ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at Tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt.

4.3. For annonser

Den enkelte annonsør i de ulike Tjenestene har ansvar for innholdet i sine annonser, og VG og VGs tjenester er ikke ansvarlig for slikt annonsørinnhold eller eventuelle avtaler du som bruker eventuelt måtte inngå med slike annonsører.

4.4. For linker og eksternt innhold

Innholdet på Tjenestene kan ha linker til informasjon og materiale på eksterne sider eller plattformer. VG og VGs tjenester har ikke ansvar for informasjon eller materiale på disse sidene eller plattformene.

5. BRUKERS FORPLIKTELSER

5.1. Innlegg publisert av bruker og deltakelse i kommentarfelt/diskusjonsfora

Du finner til enhver tid VGs oppdaterte debattregler her.

Dersom du deltar i kommentarfelt og diskusjonsfora på VGs plattformer, herunder i sosiale medier, bes du om å opptre med alminnelig god folkeskikk. Innlegg i kommentarfelt og debattfora kan bli publisert uten redaksjonell forhåndsvurdering og -godkjenning. Du er selv ansvarlig for dine innlegg og meddelelser og kan stilles til ansvar for dem. VG vil på sin side fjerne fra sine Tjenester innhold som bryter med lov, god presseskikk eller disse vilkår.

Du må ikke utgi deg for å være noen annen enn deg selv på Tjenestene.

Du skal holde VG skadesløs for ethvert krav fra tredjeperson som følge av dine innlegg.

5.2. Fjerning av materiale

VG forbeholder seg retten til å uten varsel redigere eller fjerne innlegg og innhold som er eller kan være i strid med punkt 5.1 ovenfor, eller ikke holder seg til temaet i den debattgruppe eller sammenheng det postes i. Slik sletting blir eventuelt gjort etter en vurdering av redaksjonen i VG og VGs tjenester eller av moderatorer utnevnt av redaksjonen. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på dette punkt 5 kan du bli blokkert fra å poste nye innlegg.

5.3. Innlegg i papiraviser/publikasjoner

Innlegg i VGs papiraviser eller andre papirpublikasjoner er underlagt ordinært redaktøransvar og er redaksjonelt godkjent når de publiseres.

6. PERSONVERN

Ved å bruke tjenestene samtykker du til at VG og VGs tjenester kan handle i tråd med Schibsteds personvernerklæring. Personvernerklæringen finner du her. Dersom bruker ønsker å endre sine personverninnstillinger, kan dette gjøres i innstillingene for brukers Schibsted-konto her.

7. SPIDERS, ROBOTS, CRAWLING, AD BLOCKS

7.1. Spiders, robots, crawling

Du skal ikke bruke automatiserte metoder som spiders, roboter eller crawling for å samle informasjon, data, innhold eller på noen måte interagere med VG og VGs tjenester.

7.2. Ad blocks

VG og VGs tjenester har en vesentlig del av sitt inntektsgrunnlag gjennom salg av annonser og annen markedsføring i på sine flater, og dette er en integrert del av Tjenestene. VG forbeholder seg retten til å ta nødvendige skritt for å opprettholde integriteten i Tjenestene, herunder visning av annonser og annen markedsføring og funksjonalitet knyttet til dette, blant annet ved bruk av programmer og tjenester for å deaktivere ad-blocks og liknende.

8. ENDRINGER

VG og VGs tjenester tar forbehold om å fra tid til annen oppdatere disse Brukervilkårene. De til enhver tid gjeldende Brukervilkår ligger tilgjengelig på VG og VGs tjenesters nettsider.

9. KONTAKT

Har du spørsmål om våre brukervilkår, ta gjerne kontakt med oss. Du finner oppdatert kontaktinformasjon på våre hjelpesider.

Lenke til hjelpeside: https://support.vg.no/hc/no

Linker til Min side: https://www.vg.no/minside/

10. LOVVALG, VERNETING

Tvister som måtte oppstå knyttet til disse Brukervilkårene eller Tjenestene, skal avgjøres i henhold til norsk rett og ved VGs verneting.

Du kan også bringe en eventuell tvist inn for Forbrukerrådet som kan behandle saken mellom deg og VG: https://www.forbrukerradet.no/klageguide/