MENINGSFYLT: Ansatte i omsorgs- og relasjonsyrker, som for eksempel lærere, opplyser i større grad at de opplever mening i jobben. Foto: Illustrasjonsfoto:Berit Roald,NTB scanpix

Dette skal til for å trives på jobben

Sjekk selv: Hvilken arbeidstype er du?

Opplevelse av mening, en god ledelse og muligheten til å påvirke beslutninger er blant de viktigste faktorene for trivsel på jobben.

Linn Johansen
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Ekstern lenke

Happiness Research Institute

Det viser den danske rapporten «God arbeidslyst indeks 2015», publisert av Institutt for lykkeforskning i Danmark.

Rapporten bygger både på kvalitative intervjuer, en gjennomgang av internasjonal forskningslitteratur samt en kvantitativ studie av 2500 danske arbeidstagere.

Ifølge rapporten er arbeidslysten sterkt korrelert med vår generelle lykkefølelse, og det å føle mening på arbeidsplassen er den viktigste faktoren for å trives i jobben.

Kommentar: Fiks arbeidsmiljøet, sjef!

Etter meningsfølelsen klassifiseres ledelse, grad avmedbestemmelse, resultater, balanse med tanke på tid og arbeidsoppgaver og til slutt kollegaer som viktige faktorer.

For selv om arbeidstagerne selv trodde at gode kollegaer var blant de viktigste faktorene, kommer de altså nederst på listen i den danske rapporten.

Individuelle forskjeller

Hvilke faktorer som betyr mest kan imidlertid være svært individuelt. De danske forskerne kategoriserte også ulike mennesketyper på arbeidsplassen – og vurderte hvilke faktorer som er viktigst for hver type.

Sjekk selv: Se faktaboks til venstre (nederst hvis du leser på mobil) for å vurdere hvilken kategori du tilhører!

Institutt for arbeids- og velferdsforskning legger hvert år frem Arbeidslivsbarometeret for arbeidstagerorganisasjonen YS hvor de blant annet går inn på trivsel i det norske arbeidslivet.

VG +: Slik trives du bedre på jobben (NB: Krever innlogging)

Instituttleder Arild H. Steen sier til VG at resultatene samsvarer godt med norsk forskning.

– Resultatene er ikke oppsiktsvekkende. Norsk forskning, blant annet Arbeidslivsbarometeret, underbygger dette, sier han.

Viktig med mestringsfølelse

Det å oppleve mening på jobben er ifølge rapporten den faktoren som påvirker arbeidslysten mest. I en skala fra én til hundre vil en økning i meningsfølelsen på ett poeng føre til en økning i arbeidslyst på ett poeng.

Under mening kommer også mestringsfølelse, som ifølge Steen er nøkkelen til arbeidslyst.

Han påpeker at mestring påvirkes av hvilke utfordringer man får i jobben og hvorvidt man opplever å bli verdsatt.

– Ansatte som føler at de sitter med kompetanse som de ikke får brukt er stort sett mindre tilfredse. Så med en god ledelse og god organisering vil det være stort potensial, sier Steen.

Han påpeker at typiske omsorgs- og relasjonsyrker er tett forbundet med meningsfølelse på jobben, fordi den direkte effekten arbeidet har på andre mennesker er tydelig.

Hundreåringer avslører sine hemmeligheter: Slik blir vi gamle og lykkelige

Men også i andre yrker er mestring en viktig del av arbeidslysten, påpeker han. Dersom man blir bevisst på hvorfor din rolle er nødvendig på sin arbeidsplass, kan det generelle nivået av meningsfølelse øke.

– Det kan for eksempel være i en stor bedrift, hvor din arbeidsoppgave egentlig bare er en del av tannhjulet. Akkurat den operasjonen kan oppleves som objektivt meningsløst, men det kan likevel bety mer for et stort arbeidskollektiv, sier Steen.

Viktig med god ledelse

Forsker Håkon A. Johannessen ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami) sier at nærmeste leder har mye å si for de ansattes arbeidslyst.

– Forskning har vist at støtte fra nærmeste leder i kraft av å løse arbeidsoppgaver og anerkjennelse for oppnådde arbeidsresultater er viktig. Forskning har også vist at det er viktig med en leder som behandler sine ansatte rettferdig upartisk, sier Johannessen.

Han legger til at det er viktig at de ansatte har en viss grad av selvbestemmelse samt at de får utnytte sine ferdigheter, kunnskaper og erfaringer.

Ifølge Johannessen er lektorer og pedagoger mest fornøyd med jobben sin, tett etterfulgt av profesjonelle kunstnere. Videre følger ulike lederyrker og fysioterapeuter.

Korrelert med lykkefølelse

Ifølge lykkeforsker Joar Vittersø ved Institutt for psykologi ved Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT) henger trivsel på jobben tett sammen med generell lykkefølelse.

– Det er en såkalt spillovereffekt: Hvis du har det bra på jobben så har du det ofte bra hjemme, sier han.

Det kan skyldes to effekter: Den ene er at enkelte har lettere for å trives enn andre – både på jobben og ellers. Den andre effekten går på at hvordan man har det ett sted i livet, for eksempel jobben, så vil det påvirke hvordan man har det ellers.

Joar Vittersø trekker også frem mening i arbeidet, fremgang, selvbestemmelse og ledelse som viktige faktorer. Han er imidlertid skeptisk til at kollegaer kommer lengst ned i listen over de viktigste faktorene.

– Mange vil mene at det er svært viktig for deres trivsel på arbeidsplassen, sier han.

Nordmenn trives godt

I en undersøkelse Ennova gjorde på vegne av hovedorganisasjonen Virke i 2013 kom det frem at en av fem nordmenn har sagt opp jobben på grunn av mistrivsel.

I Arbeidslivsbarometeret som legges frem for YS heter det imidlertid at norske arbeidstagere stort sett trives på jobben.

Nordmenn kaster terning: Så lykkelige er vi i lykkelandet

– Utviklingen de siste årene er at norske arbeidstagere trives bedre på jobben – og at det generelle trivselsnivået er høyt. Samtidig rapporterer norske arbeidstagere om et sterkt og økende arbeidspress, men at de mestrer dette godt. Nettopp fordi de mestrer det har de en høy grad av tilfredshet, sier Steen til VG.

I rapporten fra 2014 kommer det frem at 82 prosent mener at situasjonen for norske arbeidstagere er ganske god eller svært god. Fire prosent mener den er ganske dårlig eller svært dårlig.

Bedre enn resten av Europa

Selv om tre av ti nordmenn oppgir at jobben påvirker helsen deres negativt, viser også tall fra den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen (EWCS) at arbeidsmiljøet er godt i Norge sammenlignet med resten av Europa. Balanse, fleksibilitet og medbestemmelse er blant faktorene som trekkes frem som positive for Norge.

Arbeidstilsynet mottar cirka 3000 meldinger årlig om arbeidsrelatert sykdom, men tror det reelle tallet er enda høyere. I 2011 viste en undersøkelse at halvparten som bytter jobb gjør det for å skifte arbeidsmiljø.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder