TYGGEGUMMI: Tyggegummi kan inneholde hormonforstyrrende tilsetningsstoffer. Forbrukerrådet Tænk Kemi har testet 157 forskjellige tyggegummier. Foto: FORBRUGERRÅDET TÆNK KEMI

Stor test av­slø­rer: Disse tyg­gisene inne­hol­der far­li­ge stoffer

En test av 157 tyggegummier viser at tilsetningsstoffer som mistenkes å være hormonforstyrrende, er utbredt. Dårligst ut kom tyggegummiene som var rettet mot barn.

 • Nina Andersen

Artikkelen er over tre år gammel

To av tre tyg­ge­gum­mi­er in­ne­hol­der pro­ble­ma­tis­ke til­set­nings­stof­fer som mistenkes å være hormonforstyrrende, viser en stor test ut­ført av det dans­ke for­bru­ker­rå­det Tænk.

Tænk har tes­tet til sam­men 157 tyg­ge­gum­mi­er for stoffer som inneholder tilsetningsstoffene BHA og BHT.

BHA står opp­ført på EUs lis­te over hor­mon­for­styr­ren­de stoffer.

– Kun 55 av tyggegummiene i testen er gode valg, skri­ver Tænk på sine nett­si­der.

Dette avslørte testen:

• Fire av fem barne­tyg­ge­gum­mi­er inneholdt en­ten BHA el­ler BHT, som er mis­tenkt for at være hor­mon­for­styr­ren­de.

• Kun 13 tyg­ge­gum­mi­er som mar­keds­fø­res til barn, er uten pro­ble­ma­tis­ke til­set­nings­stof­fer.

RØDT LYS: I Tænks test er dette noen av tyggegummipakkene som får rødt lys på grunn av tilsetningsstoffet BHT (E321). Foto: NINA ANDERSEN

Se her: Hva innebærer hormonforstyrrende stoffer?

Skuffet

Forbrukerrådet i Norge er både overrasket og skuffet over resultatene fra den danske testen.

– Vi gjorde en tilsvarende test for to år siden som ga samme resultat så dette er nok ikke overraskende. Det er likevel skuffende at spesielt produkter rettet mot barn inneholder problematiske stoffer, sva­rer fag­di­rek­tør i For­bru­ker­rå­det Gun­stein In­ste­fjord et­ter at VG har fore­lagt han den dans­ke testen.

Sjekk dette: Ekstradårlig for Extra

Flere av tyg­ge­gum­mi­ene i testen finnes både i det norske og danske mar­ke­det.

Blant tyg­ge­gum­mi­ene på lis­ten over stoffer som mis­ten­kes for hor­mon­for­styr­ren­de stoffer fin­ner vi blant an­net «V6 Den­tal, strong mint», «Sti­mo­rol Sen­ses, watermelon sun­rise» og «Mentos Pure Fresh mint».

På ingredienslistene oppgis det bruk av BHT (E321).

Ifølge den dans­ke for­bru­ker­or­ga­ni­sa­sjo­nen er tyggegummipakkene i testen sjek­ket for til­set­nings­stof­fe­ne BHA (E 320) og BHT (E 321).

Stof­fe­ne er kon­ser­ve­ren­de an­ti­ok­si­dan­ter som får tyg­ge­gum­mi­en til å vare len­ger, men som også mis­ten­kes for å være hor­mon­for­styr­ren­de.

Coctaileffekten

BHA står opp­ført på EUs kan­di­dat­lis­te over hor­mon­for­styr­ren­de stoffer.

FORBRUKERRÅDET: Fag­di­rek­tør i For­bru­ker­rå­det Gun­stein In­ste­fjord. Foto: Ole Walter Jacobsen

– Tyg­ge­gum­mi med BHA el­ler BHT er ikke pro­ble­ma­tisk i sig selv. Men fors­ker­ne er be­kym­ret for ef­fek­ten av uøns­ke­de stoffer fra man­ge kil­der i hver­da­gen – den så­kal­te cock­tail­ef­fek­ten, skri­ver Tænk på sine nett­si­der.

Tes­ten ble gjort i sep­tem­ber/ok­to­ber 2016 og er ba­sert på inn­holds­de­kla­ra­sjo­nen på pak­ken.

Fors­ke­re har len­ge ropt varsku om cocktaileffekten av dis­se kje­mi­ka­lie­ne. Be­kym­rin­gen er at stof­fe­ne kan vir­ke sam­men og gi hel­se­ska­der i form av ned­satt fer­ti­li­tet, kreft og dia­be­tes type 2.

VG skrev al­le­re­de i 2012 om WHO-rapporten som tok til orde for langt stren­ge­re re­gu­le­ring av kje­mi­ka­lie­ne.

–Skuffende

Test­an­svar­lig og pro­sjekt­le­der i Tænk Kemi, Sti­ne Müller sy­nes re­sul­ta­tet av tes­ten er ned­slå­en­de.

– Det er fjer­de gan­gen vi sjek­ker inn­hol­det i tyg­ge­gum­mi, og re­sul­ta­tet er skuf­fen­de. Vi ser at fle­re har ut­fa­set det hor­mon­frem­men­de stof­fet BHA, men i ste­det til­set­ter fle­re BHT som også mis­ten­kes for å være hor­mon­for­styr­ren­de, sier Müller.

Ved å vel­ge al­ter­na­ti­ve pro­duk­ter me­ner hun man kan unn­gå hor­mon­for­styr­ren­de stoffer i tyg­ge­gum­mi.

–Det er sær­lig tyg­ge­gum­mi ret­tet mot barn vi fin­ner dis­se stof­fe­ne i, sier Müller som opp­ford­rer for­eld­re til å fin­ne al­ter­na­ti­ver ved i ste­det å vel­ge al­min­ne­lig tyg­ge­gum­mi uten BHA og BHT.

Müller me­ner ikke at tyg­ge­gum­mi­ene ale­ne vek­ker be­kym­ring, men det er be­kym­rings­fullt for­di det bare er et pro­dukt i rek­ken av man­ge, som in­ne­hol­der hor­mon­for­styr­ren­de stoffer.

– Trygge for forbrukerne

I Norge er Mondelez produsent for «V6 Dental, strong mint» og «Stimorol Senses, watermelon subprime».

– Mondelez’ første prioritet er at produktene våre er trygge for forbrukerne, og vi retter oss etter de grenseverdiene som myndighetene har satt for tilsetningsstoffer. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) re-evaluerte nylig BHT (E321), og bekreftet at det er et godkjent tilsetningsmiddel, som er trygt å bruke i tyggegummi. Når det kommer til BHT (E321), så tilsetter vi små mengder i de aktuelle produktene for å bevare produktets kvalitet og forlenge holdbarheten. I Norge selger vi ingen produkter med BHA (E320), svarer Celin Huseby, nordisk kommunikasjonsdirektør, Mondelez Nordic.

I forståelse med produsenten av «Mentos Pure Fresh mint», Perfetti van Melle, er dette et utdrag av deres svar til VG:

– BHA og BHT brukes for å for å bevare produktets ferskhet og beskytte mot oksidering. Perfetti Van Melle benytter ikke BHA, men bruker BHT som antioksidant i noen av sine produkter. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) evaluerte i 2012 tilsetningsstoffet BHT (E321) og bekreftet at det er et godkjent tilsetningsmiddel, som er trygt å bruke etter de grenseverdiene som myndighetene har satt for tilsetningsstoffer.

Les mer: Her kan du lese hva de andre produsentene i testen svarer Tænk

Mer om

 1. Mat og drikke
 2. Helse
 3. Barn og unge

Flere artikler

 1. Fant ulovlige og helsefarlige giftstoffer i sportsutstyr

 2. Pluss content

  Ekspertene: Slik unngår du at hjemmet ditt gjør deg syk

 3. Pluss content

  Cannabis mot epilepsi: Charlotte og Niklas brukte 20.000 i måneden på medisin til sønnen

 4. Pluss content

  Stor test: Dette er de beste myggproduktene

 5. Dagens viktigste nyheter

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder