Foto: Jan Petter Lynau , VG

Grønn skattekommisjon: Fjern taxfree og elbil-fordeler

Grønn skattekommisjon foreslår å fjerne taxfree-kvoten og alle avgiftsfordelene for elbiler samt gjøre rødt kjøtt dyrere.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Men dette er vel å merke kun forslag i rapporten som i dag ble overlevert finansminister Siv Jensen.

Dette er brannfakler i rapporten:

* Fjerne produksjonsstøtten til rødt kjøtt.

* Fjerne taxfree.

* Fjerne avgiftsfordelene for elbiler.

* Øke moms på persontransport.

* Fjerne pendlerfradrag

* Ikke innføre skattefradrag for husholdingers energieffektiviseringstiltak

Prishopp på rødt kjøtt

Kommisjonen foreslår å fjerne produksjonsstøtten til rødt kjøtt for å redusere klimagassutslippene, noe som etter alt å dømme vil gi økte priser for forbrukerne.

Husker du? Erna Solbergs CO2-varsel til norske bønder: - Norske kyr promper for mye.

– Et direkte og effektivt tiltak for å redusere jordbrukets klimagassutslipp er å redusere produksjonsstøtten til rødt kjøtt, for eksempel ved å redusere pris- og husdyrtilskudd. Redusert støtte vil redusere norsk produksjon og dermed norske klimagassutslipp, heter det i rapporten.

I dag støtter for eksempel staten såkalt ammeku med 60 kroner per kilo. Men siden ikke alt av kua kan utnyttes, vil kjøttprisen til forbruker øke enda mer

– Forsvinner dette, vil vi anslå at storfekjøtt i snitt vil øke med minst 80 kroner. Det betyr i praksis at karbonadedeigen vil koste over 200 kroner per kilo i butikk, sier Svein-Erik Eide, kommunikasjonssjef i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund.

I dag ligger priser på rundt 120 kroner.

– Vi mener produksjon av storfe i Norge er bedre enn økt import. Norge har en svært klimavennlig storfekjøttproduksjon sammenlignet med andre land vi importerer kjøtt fra, sier Eide og viser til at mange arbeidsplasser kan forsvinne.

Vil fjerne taxfree

Kommisjonen vil oppheve adgangen til å innføre alkohol og tobakk avgiftsfritt, heter det.

I rapporten vises det til at man tidligere har anslått at det å fjerne fjerne tax free-salget ved norske lufthavner vil redusere flytrafikken med 2,5–11 prosent og redusere CO 2-utslippene ved utenlandsreiser med fly med mellom 42.000 og 185.000 tonn per år.

– Prinsipielt sett mener derfor utvalget at av miljøhensyn bør tax free-salget på lufthavner og på ferger og fly i utenriksfart oppheves og adgangen til å innføre enkelte typer reisegods toll- og avgiftsfritt begrenses, står det i rapporten.

Vil øke momsen på persontransport

Den mener også at momsen på persontransport - som fly, buss og drosjer - bør økes til den generelle satsen på 25 prosent. Disse har i dag lav sats, selv om den i neste års statsbudsjett er foreslått økt til 10 prosent.

– Utvalget mener det er miljømessig uheldig at persontransport har lav sats. Satsen bør derfor heves til den generelle satsen. Dette er i tråd med det generelle prinsippet om at alle varer og tjenester bør ha samme sats, heter det i rapporten.

Men økte kostnader kan gi grunnlag for kompensasjon, spesielt for kollektivtrafikk.

En økning av den reduserte merverdiavgiftssatsen for persontransport vil i hovedsak påvirke priser i områder der det ikke er avtaler om offentlig kjøp. Dette gjelder drosjer, ekspress- og turbusser, flytoget og de fleste innenriks flyruter og skiheiser.

Vil vri bilavgifter over på forbruk

De vil også vri bilavgiftene over på bruk fra kjøp, og foreslår at fritaket for merverdiavgift, rabatten i firmabilordningen og særskilte bruksfordeler for elbiler og andre nullutslippsbiler avvikles.

– Dette er svært skuffende og et veldig uklokt forslag med hensyn til elbiler. Vi har vært klare på at man ikke må gjøre noe for tidlig. Vi er nødt til å ha et konkurransedyktig marked. Den norske elbilpolitikken er en suksess og en forutsetning for å nå klimamålene, sier kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal.

De er veldig overrasket over at dette er en del av det grønne skatteopplegget.

– Vi må ha en omstilling på bilmarkedet, både for klimaet og for byluften. Dette ødelegger for den retningen vi er på vei mot, sier hun.

Les også: Grønn rapport kan gi sur nedbør på borgerlig side.

Zero: – De har misforstått

Dette er omvendt klimapolitikk, mener miljøstiftelsen Zero.

– Både bensin og bensinslukere skal bli billigere, mener kommisjonen. Det blir minst like dyrt å kjøre bil, men billigere for de som forurenser mye, sier daglig leder i miljøstiftelsen Zero, Marius Holm til VG.

Han mener Grønn Skattekommisjon har misforstått oppgaven.

– Grønn skattekommisjon har misforstått. Vi skal ha nær null utslipp fra transportsektoren innen 2030. Likevel foreslår utvalget tiltak som øker utslippene. De vil ha en ny, lik CO2-avgift på alle drivstoff på 420 kroner per tonn. Det utgjør en drøy krone per liter, omtrent som dagens CO2-avgift på bensin. Men samtidig vil de kutte drivstoffavgiften, og øke bompenger, sier Holm.

Å fjerne fordelen for elbiler er ikke veien å gå, mener Holm.

– De vil også innføre avgiften på fornybart drivstoff igjen. Kommisjonen har rett og slett ikke forstått hvor vi skal, sier Holm.

Her er rapporten.

Advarer mot høyere bilavgifter

Administrerende direktør i Bilimportørenes landsforening, Erik Andresen advarer mot høyere, samlede avgifter.

– Vi mener det er positivt å flytte avgifter fra kjøp til bruk, men bruksavgifter må ikke komme i tillegg til de allerede høye kjøpsavgiftene. Det er også positivt at utvalget foreslår at ulike utslippskilder skal ha samme avgiftssats for samme utslippsmengde, altså at biler får den samme avgiften som andre bransjer betaler for sine utslipp. I prinsippet er det ikke slik i dag, sier Andresen.

Støtte til kjøp av nullutslippsbiler kan gis som en midlertidig subsidie på budsjettets utgiftsside med en annonsert nedtrapping, er et annet forslag.

Det foreslås å innføre en ny, generell avgift på alle utslipp av klimagasser i ikke-kvotepliktig sektor på 420 kroner per tonn CO 2. Sektorer som i dag står overfor lavere eller ingen avgift vil dermed måtte betale like mye for sine klimagassutslipp som de som bidrar til utslipp fra veitrafikk.

–Vi er positive til en omlegging i avgiften fra kjøpsavgifter til bruksavgifter, men bruksavgifter må ikke komme på toppen av allerede høye kjøpsavgifter, sier informasjonssjef Anita Svanes hos Harald A. Møller som importerer og selger Volkswagen, Audi og Skoda i Norge.

– Forslag som innebærer dårlige rammevilkår for lav- og nullutslippsbiler før denne teknologien er konkurransedyktig, vil være svært uheldig og vil sparke beina under den suksessen norske myndigheter har hatt med innføringen av ladbare biler inn i det norske markedet, mener hun.

Svanes legger til at de er opptatt av at alle endringer i avgiftssystemet må sikre teknologinøytralitet, og nnføres gradvis over tid for å unngå uheldige og utilsiktede konkurransevridninger og ukontrollerbare svingninger i annenhåndsverdiene.

Vil fjerne pendlerfradrag

Kommisjonen foreslår at skattefradraget for daglige arbeidsreiser og pendlerreiser avvikles.

Et annet forslag er at det ikke innføres skattefradrag for energieffektiviseringstiltak i private husholdninger.

Kommisjonen mener man bør vurdere en sete-/passasjeravgift for flygninger mellom Norge og områder utenfor EØS.

Så du denne? Lekkasjer fra grønn skatterapport: Omlegging av bilavgiftene.

Krevende

Finansminister Siv Jensen erkjente på pressekonferansen at det ikke nødvendigvis ville bli lett å ta stilling til alle de 80 konkrete anbefalingene hun fikk overlevert.

– Det er mange krevende ting som kommer til å ufordre oss, men også mange spennende problemstillinger, sa Jensen.

Grønn skattekommisjon ble oppnevnt av regjeringen i august 2014. Utvalget skulle blant annet vurdere om og hvordan en ved økt bruk av klima- og miljøbegrunnede avgifter, og reduksjoner i andre skatter og avgifter, kan oppnå både lavere utslipp av klimagasser, et bedre miljø og en god økonomisk utvikling.

Husker du? Brende: fornybar-støtte skal bli mer treffsikker.

Statsminister Erna Solberg (H) har gjentatte ganger sagt at hun forbereder Norge på omstilling og at vi må satse på andre næringer enn oljebransjen. Regjeringen har også nedsatt et eget ekspertutvalg for å lage en strategi for grønn konkurransekraft.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder