Leasing: Derfor har leasing av hybridbil blitt så populært

Mange synes det er vanskelig å vite hvilken nybil de bør kjøpe i dag. Det skyldes hovedsakelig at den teknologiske utviklingen skjer raskt, og at de politiske veivalgene er lite forutsigbare.

For bare åtte år siden, i 2011, utgjorde fossilbiler 96 prosent av alle nybiler som ble solgt. Andelen dieselbiler var på nesten 76 prosent og andelen bensinbiler var på 20 prosent. I 2018 var tallene hhv 18 og 22 prosent, eller 40 prosent til sammen.

Andelen hybridbiler og nullutslippsbiler, har i samme periode gått fra en samlet markedsandel på fire

Per i dag finnes ingen perfekte løsninger

Nedgangen for bensin- og dieselbiler merkes først og fremst i antall biler solgt til privatpersoner. Statistisk sentralbyrå mener frykt for kjøreforbud, økte bompenger og nye offentlige avgifter kan være noen av årsakene som ligger bak vår redsel for å eie fossilbiler.

Slike politiske tiltak vil nemlig gjøre det både dyrere og mer komplisert å bruke nevnte biler, samt gi lavere salgsverdier når de på et senere tidspunkt skal selges.

Når det gjelder elbiler, så skjer det en enorm utvikling.

Det er likevel et stykke igjen til rekkevidde-angsten er helt eliminert for alle, noe som også har en sammenheng med at utbyggingen av ladestasjoner ennå er i en tidlig fase. Dette gjelder spesielt utenfor de største byene.

Andre utfordringer med dagens elbiler er at ladingen tar lang tid, at de fleste ennå ikke kan trekke tilhenger, at elbil-fordelene fremover er usikre og at det er ventetid på nye modeller.

I tillegg til elbiler, selges det også noen hydrogenbiler i kategorien «nullutslippsbiler». Antallet er imidlertid svært lavt, noe som skyldes blant annet høy pris og lite utbygd infrastruktur for fylling. Midt mellom bilene som kjører på fossilt drivstoff og bilene som kjører på elektrisitet eller hydrogen, finner vi biler med hybriddrift.

Mange anser imidlertid dette som en overgangsteknologi til elbilene er enda mer utviklet, det vil si innehar de samme egenskapene og mangfold som dagens forsildrevne biler.

Dagens ladbare hybridbiler kan ikke kjøre veldig langt på strøm, og på lengre turer vil tyngden på batteriet føre til høyere drivstofforbruk enn på en ordinær bensin- eller dieselbil. De faller derfor på en måte mellom to stoler.

Mange er avventende

Grunnet usikkerheten rundt fossilbiler og utfordringene til elbiler, blir en god del nybilkjøpere «sittende på gjerdet».

Ingen ønsker nemlig å risikere å måtte selge en forholdsvis ny bruktbil om 3-5 år, hvis bilen da har kjørerestriksjoner eller teknologien er utdatert.

I påvente av at løsningene blir mer tilfredsstillende, velger mange mere forutsigbare løsninger. Det kan for eksempel være å kjøre sin gamle bil noen mil ekstra, eller å inngå en leasingkontrakt. Det siste alternativet kan være en god løsning for bilister som ønsker å kjøre en ny bil, men som samtidig ikke vil ta risikoen med å eie den.

Det skal dessuten nevnes at dagens unge ikke er like opptatte av å eie ting som det tidligere generasjoner har vært. Det kan også forklare noe av veksten til for eksempel leasing og bilkollektiv. Kjøper elbil, men leaser hybrid.

Tall fra SSB bekrefter at det har blitt stadig vanligere å lease bil fremfor å eie den i løpet av de siste årene.

Av omtrent 159.000 nye biler solgt i 2017, var rundt 60.000 av disse eid av et leasingselskap ved årets slutt. Det utgjør en andel på 38 prosent.

Til sammenligning var andelen i 2008 på 24 prosent.

At leasingmarkedet øker på bekostning av privateide biler, er det ingen tvil om. For ved utgangen av 2017 var 52 prosent av alle nybilene solgt det året eid av en privatperson. Det tilsvarende tallet for 2008 var 67 prosent.

Det er dessuten en klar sammenheng mellom eierform og valg av drivstofftype for nyregistrerte biler. Som du kan se av diagrammet litt lengre oppe, velger stadig flere elbil eller hybrid når de kjøper ny bil i dag.

Ved leasing er det hybrid som er mest populært, etterfulgt av diesel og bensin. Det er derimot svært få som velger å lease elbil.

Det er nok flere mulige årsaker til at elbil oftest eies, mens hybrid er mer populær å lease. Den viktigste årsaken er nok at hybridbiler, med lademulighet vel og merke, har lav eller ingen engangsavgift, noe som gjør at momsen står for en relativt stor andel av nybilprisen.

Leasingselskapenes konkurransefortrinn med fritak for moms kan da være med på å gjøre hybridene spesielt populære som leasingobjekter.

Elbiler og andre nullutslippsbiler har ikke noe moms ved kjøp, heller ikke for privatpersoner. Dette gjør leasing av elbil mindre interessant enn kjøp.

Ifølge en spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening i år oppga halvparten av de spurte at de ikke ville kjøpt elbil uten momsfritaket.

Fra 2021 kan momsfritaket bli opphevet. Dette kan i så fall være med på å løfte restverdien på dagens elbiler, i og med at de da skal konkurrere med biler med moms.