Her er alt du må vite om listepris på bilen

Verdien av bilen din inngår i beregningen av skattepliktig formue, akkurat som med andre eiendeler du har. Her kan du finne ut hvor mye denne posten skal utgjøre for deg.

Dersom du eier en bil eller annet motorkjøretøy per 31. desember, skal verdien av den stå oppført i post 4.2.5 i skattemeldingen.

Formuesverdien av bilen fastsettes ut fra årsmodell og listepris, hvor det gis verdsettelsesrabatt for hvert år som går.

For inntektsåret 2019 skjer verdisettingen etter følgende skala:

Eksempel: La oss si du kjøpte ny bil i 2015 og den hadde en listepris på 500 000 kroner. Da skal denne bilen verdsettes til 40 prosent av opprinnelig listepris i skattemeldingen for 2019, noe som tilsvarer 200 000 kroner.

Viktig å kontrollere

Post 4.2.5 er vanligvis forhåndsutfylt med informasjon fra Statens vegvesen, men det er likevel viktig å kontrollere at verdien er riktig.

Hvis informasjonen er feil, eller du eier en bil som ikke står oppført, retter du det i skattemeldingen. Gitt at det har skjedd endringer i eierforholdet på bilen, for eksempel at du ikke lenger eide bilen ved nyttår, kan du skrive «0» i feltet for formuesverdi eller slette hele oppføringen.

Husk da i tillegg å varsle Statens vegvesen, så blir de forhåndsutfylte opplysningene blir korrekte til neste års skattemelding.

For å føre opp en ny bil, skriver du inn historisk listepris, registreringsnummeret og registreringsåret, så blir formuesverdien etter avskriving automatisk regnet ut.

Leverer du selvangivelsen på papir, fører du bare opp alt dette manuelt. Det gjelder også beregnet formuesverdi.

Bil inngår i beregningen av formue­skatten

Akkurat som med bankinnskudd, bolig, fond og andre eiendeler du har, inngår bilen i beregningen av din skattbare formue.

Formueskatten for inntektsåret 2019 er på 0,7 prosent av din nettoformue som overstiger 1,5 millioner kroner.

For ektefeller, som skattlegges under ett for sin samlede formue, er innslagspunktet det dobbelte, altså tre millioner kroner.

Med nettoformue menes summen av alle eiendeler, fratrukket gjeld.

I motsetning til gifte, blir formueskatten til samboere fastsatt hver for seg. Det betyr at denne gruppen bør vurdere hva som er skatteoptimal fordeling av formue og gjeld.

La oss for eksempel si at du står oppført med en nettoformue på tre millioner kroner og partneren din med null eller negativ formue.

Som gifte vil dere da slippe formuesskatt, i og med at deres samlede formue er lavere enn tre millioner kroner.

Er dere derimot samboere, må du betale 10.500 kroner i formueskatt (0,7 prosent av 1,5 millioner kroner), mens din samboer slipper.

Slik tar du grep for å redusere formue­skatten din

Samboere kan i utgangspunktet ikke fordele eiendeler og gjeld fritt mellom seg i skattemeldingene. Eiendeler og gjeld som står oppført i skattemeldingen skal nemlig i utgangspunktet samsvare med det faktiske eierforholdet mellom dere.

Det betyr at dersom dere eier 70/30 eller 100/0 av bilen, boligen, båten etc., så skal både verdiene og gjelden knyttet til disse fordeles etter samme brøk.

I de tilfellene der samboere er ansvarlige for gjeld sammen, og det ikke finnes en intern avtale om eierforholdet, skal gjelden deles likt mellom dere.

På Skatteetatens nettsider går det imidlertid frem at det finnes noen tilpasningsmuligheter: «Hvis dere skriver en kontrakt dere imellom som fordeler lånet annerledes, for eksempel fordi den ene har lav inntekt, kan gjelden og rentene fordeles etter denne kontrakten.»

Det kreves da at begge står oppført som låntaker på gjeldsbrevet til banken. Formuen til felles barn skal dessuten deles likt mellom samboere, men det gjelder kun dersom formuen kommer direkte fra dere. Kommer formuen fra andre, for eksempel i form av arv fra besteforeldre, står dere fritt til å velge ønsket fordeling mellom dere.