Hovedinnhold

Anundsen ville bestemme hvor Krekar skulle bo

<p>VILLE INSTRUERE: Dokumenter VG har fått innsyn i, viser at justisminster Anders Andundsen (t.v.) ønsket å instruere politiet om å pålegge mulla Krekar (t.h.) et bestemt bosted. Men ministeren fikk nei til å instruere i enkeltsaker.</p>

VILLE INSTRUERE: Dokumenter VG har fått innsyn i, viser at justisminster Anders Andundsen (t.v.) ønsket å instruere politiet om å pålegge mulla Krekar (t.h.) et bestemt bosted. Men ministeren fikk nei til å instruere i enkeltsaker.

Foto: JAN PETTER LYNAU og TROND SOLBERG, VG
Justisminister Anders Anundsen (Frp) ønsket selv å instruere politiet om å pålegge mulla Krekar meldeplikt og et bestemt oppholdssted – men fikk tommelen ned fra sitt embetsverk.

Denne saken handler om:

Allerede før sommeren i fjor var over, var Anundsen og hans politiske ledelse i gang med planen om å styre Krekar til en ny adresse, og med hyppig meldeplikt til lokalt politi.

Det viser dokumenter fra Justisdepartementets interne saksbehandling, som VG har fått innsyn i gjennom offentlighetsloven.

KREKAR-SAKEN

**2002: Utlendingsdirektoratet forhåndsvarsler Najmuddin Farraj Ahmad (mulla Krekar) om at hans asylstatus kan bli tilbakekalt.

**2003: UDI treffer vedtak om at mulla Krekars asylstatus, reisebevis, bosettingstillatelse og tidligere oppholdstillatelser, samt vedtak om utvisning. Vedtaket blir raskt påklaget og begjært utsatt.

**I mars blir mulla Krekar gitt tre ukers frist til å forlate riket. Samme dag blir pålegget trukket tilbake. Senere blir han varetektsfengslet i utlendingssaken, men løslates av lagmannsretten. Statens anke til Høyesterett forkastes.

**2004: Mulla Krekar mistenkes for å finansiere og organisere terroraksjoner i Nord-Irak. Han varetektsfengsles, men løslates etter en måned. Riksadvokaten henlegger senere siktelsen.

**2005: Utlendingsnemda (UNE) treffer vedtak i utvisningssaken mot mulla Krekar, og i september avsier Oslo tingrett dom om utvisning fra riket.

**Lagmannsretten og Høyesterett kommer frem til det samme i 2006 og 2007.

**2010: Mulla Krekar anmeldes for trusler mot Erna Solberg og siktes for terror. Saken ender med en tiltale fra Det nasjonale statsadvokatembetet.

**2012: Mulla Krekar pågripes og varetektsfengsles. I desember blir han frifunnet for terror, men dømmes for trusler.

**2015: Instruks om at mulla Krekar skal ilegges bestemt oppholdssted og meldeplikt ettersom han er utvist fra landet.

**20. januar beslutter Oslo politidistrikt at han skal flyttes til Kyrksæterøra med meldeplikt.

**22. januar bringes vedtaket inn for domstolen. Politiet beslutter senere at den mulige flyttingen til trøndelagsbygda ikke skal skje før saken er behandlet i domstolen.

**25. januar løslates mulla Krekar fra Kongsvinger fengsel.

**27. januar behandlet Oslo tingrett vedtaket om at mulla Krekar skal flyttes til Kyrksæterøra.


**2. februar kom kjennelsen, der tingretten avviser klagen fra Krekars advokat Brynjar Meling, som mente vedtaket om tvangsflytting var ulovlig.


**25. februar sendte NRK et langt intervju med mulla Krekar. Dagen etter ble han pågrepet og senere siktet for i intervjuet å ha oppfordret til straffbare handlinger. Siktelsen ble senere utvidet til å gjelde trusler. Et intervju med en kurdisk TV-kanal var bakgrunnen for den utvidede siktelsen.


**27. februar ble Krekar varetektsfengslet i fire uker. Tingrettens kjennelse ble anket, men anken ble senere forkastet av lagmannsretten. Krekar må sitte i varetekt frem til 27. mars.


**20. mars besluttet Borgarting lagmannsrett at tvangsbosettingsvedtaket må oppheves. Retten kommer med kraftig refs av justis- og beredskapsdepartementet, som de mener har gått ut over sin kompetanse ved å gi Oslo politidistrikt en instruks i forkant av at tvangsbosettingsvedtaket ble fattet.

Politisk ledelse spurte i fjor sommer sitt embetsverk om det var mulig å instruere politiet i en enkeltsak ved å pålegge meldeplikt og/eller et bestemt oppholdssted for en utlending som ansees som en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

29. august i fjor kom tilbakemeldingen fra Justisdepartementets politiavdeling:

«Det er ikke adgang til å instruere om tvangsmiddelbruk i enkeltsak hvor vedtak er truffet med grunnlag i grunnleggende nasjonale interesser/utenrikspolitiske hensyn».

BAKGRUNN: En mulla til besvær - ti år med Frp-løfter

Ville pålegge bestemt oppholdssted

Men allerede i dette notatet skriver departementets toppjurister at Justisdepartementet i stedet kan gi en mer generell instruks. Denne skal benytte «en mer aktiv anvendelse» av bestemmelsen i utlendingsloven som gir adgang til meldeplikt og bestemt oppholdssted for personer som er vernet mot retur.

Bare tre dager senere, 1. september i fjor, påtegner statssekretær Himanshu Gulati (Frp) at «dette er interessant lesing for oss». Han ber i tillegg om svar på følgende spørsmål:

«Er det mulig å gi noen nærmere føringer på hvor disse personene skal pålegges opphold? Jeg skjønner at det kan være problematisk å begrunne, men er det noe i veien for at man for eksempel kan instruere om at det i slike saker skal pålegges et bestemt oppholdssted som skal være utenfor de store byene?»

Krekars navn er riktignok ikke nevnt i den interne brevvekslingen som VG har fått innsyn i.

Heller ikke justisminister Anders Anundsens navn nevnes i dokumentene, men TV 2 meldte mandag at justisministeren skal ha vært alene i regjeringen om instruksen.

Mulla Krekars advokat, Brynjar Meling, skrev i sin begjæring til tingretten at han mente tvangsbosettingen av Krekar var resultat av politisk press, og viste til at Krekar ikke var varslet om vedtaket i forkant.

«Manglende varsling fremstår som et resultat av enten rent slurv eller kanskje like gjerne av en forvaltningsmyndighet – som er hva påtalemyndigheten er i denne saken – under klart, om enn uformelt press fra en politisk ledelse med et sterkt og akutt, rent partipolitisk begrunnet markeringsbehov», skrev Meling.

På et av dokumentene er det ført på med håndskrift:

«Vi igangsetter nødvendig arbeid asap. Jeg har ikke preferanser i forhold til hvordan dte gjøres, men vi må velge den metode som gir best praktisk resultat og går raskt. Vekten vil være større om dette kommer fra JD og ikke "bare" fra POD.»

Justisdepartementet vil ikke kommentere om det er Anundsen som har skrevet merknaden.

Les flere dokumenter fra saken:

Utkast til instruksen, fra Politiavdelingen i Justisdepartementet

Avslaget på å instruere i enkeltsak, fra Politiavdelingen i Justisdepartementet

Merknader fra ledelsen: «Vi igangsetter nødvendig arbeid asap»

Innspill fra PST

Rundskriv om den endelige instruksen, fra Justisdepartementet

Måtte gjelde minst tre enkeltsaker

Anundsen har tidligere avvist at instruksen var laget med tanke på Krekar. Men fra kilder med inngående kjennskap til prosessen, får VG opplyst følgende:

Juristene i Lovavdelingen var klare overfor politisk ledelse på at selv om instruksen ble laget spesifikt for Krekar-saken, måtte den være generell, ettersom regjeringen ikke kan instruere politiet i enkeltsaker.

Instruksen måtte derfor kunne gjelde for minst ytterligere to enkeltsaker, deriblant tidligere Taliban-minister Abdul Rauf Mohammad med opphold, som ønsker å komme tilbake til Norge. Lovavdelingen følte seg da sikre på at selve instruksen holdt vann.

Etter det VG har fått opplyst, ble det knyttet større usikkerhet til politisk ledelses ønske om at Krekar skulle bosettes utenfor store byer.

Ettersom Krekar heller ikke kunne bosettes i asylmottak uten atskilte bomuligheter, av hensyn til de øvrige beboerne, var det i realiteten kun et fåtall steder han kunne flyttes til.

Det ble påpekt at det var usikkert om dette dermed ville bryte med «retten til samvær med familie», nedfelt i menneskerettighetene.

TIL STEDE: Mulla Krekar møtte i Oslo tingrett tirsdag. Her sammen med i advokatfullmektig Bjørn Andre Gulstad.
TIL STEDE: Mulla Krekar møtte i Oslo tingrett tirsdag. Her sammen med i advokatfullmektig Bjørn Andre Gulstad. Foto: TROND SOLBERG, VG

Klart 17. september

17. september var «utkastet til instruks om bruk av tvangsmidler» klart til intern høring i departementet.

Da hadde embetsverket gjort utkastet gjeldende for alle personer som er utvist fordi de utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser. Men departementet visste fortsatt ikke hvor mange det ville gjelde, og hvem – i tillegg til Krekar og eventuelt Taliban-ministeren.

24. september meldte PST tilbake at det kunne dreie seg om fem til ti personer, men med et forbehold.

10. oktober ble utkastet til instruks sendt på høring til Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet og PST på intern høring, med svarfrist 24. oktober.

Ikke offentliggjort før over nyttår

Men det drøyde til over nyttår før justisminister Anders Anundsen offentliggjorde instruksen.

14. januar–11 dager før løslatelsen av Krekar fra fengselet, publiserte Justisdepartementet instruksen som de da hadde jobbet med siden i fjor sommer.

Allerede 20. januar opplyste politiet om at de hadde vedtatt å pålegge Krekar å oppholde seg på Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag – på PSTs anbefaling.

Kyrksæterøra ligger over 50 mil fra Oslo, hvor Krekars familie bor. Krekar skal heller ikke ha blitt varslet om tvangsflyttingen. Forsvarer Brynjar Meling klaget derfor på vedtaket, og saken ble berammet i Oslo tingrett 27. januar - to dager etter at Krekar ble løslatt fra Kongsvinger fengsel. Oslo-politiet bestemte derfor at det ikke var hensiktsmessig å sende Krekar til Sør-Trøndelag før rettssaken. Krekar kunne dermed reise rett til familien i Oslo etter at han ble løslatt.

Oslo tingrett vil komme med sin avgjørelse om Krekar-klagen fredag ettermiddag.

Justisdepartementet ønsket ikke å kommentere denne saken overfor VG torsdag kveld.

<p>GLAD: Mulla Krekar kysset bakken utenfor Kongsvinger fengsel etter at han ble løslatt forrige søndag. Så dro han fra stedet sammen med broren Faraj Ahmad Khalid (t.v.h).</p>

GLAD: Mulla Krekar kysset bakken utenfor Kongsvinger fengsel etter at han ble løslatt forrige søndag. Så dro han fra stedet sammen med broren Faraj Ahmad Khalid (t.v.h).

Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks